Biblioteca Barcino

Biblioteca Barcino

La Biblioteca Barcino posa a l’abast del gran públic els clàssics de la literatura catalana antiga en edicions assequibles i manejables, destinades tant al públic general com als estudiants universitaris i de segon ensenyament.

Tot sobre Biblioteca Barcino

La Biblioteca Barcino posa a l’abast del gran públic els clàssics de la literatura catalana antiga en edicions assequibles i manejables, destinades tant al públic general com als estudiants universitaris i de segon ensenyament. Els textos es presenten en ortografia normativa i amb anotacions que aclareixen els passatges difícils. Com que la divulgació no ha d’estar de cap manera renyida amb la qualitat i el rigor, la col•lecció parteix d’edicions crítiques ja existents, sobretot publicades dins la sèrie Els Nostres Clàssics, establertes per especialistes i preparades amb el màxim rigor científic i filològic.

Per a un lector mitjà actual, els textos antics presenten una doble dificultat, derivada de la distància cronològica i cultural que ens en separa. En primer lloc, hi ha l’entrebanc de la llengua antiga: les obres presenten sovint un lèxic, una morfologia i una sintaxi que divergeixen en part de l’estàndard al qual està avesat el públic contemporani. A aquesta qüestió cal afegir l’inconvenient, en el cas de les edicions crítiques (que moltes vegades són l’únic mitjà d’accés a aquests textos), d’una ortografia gens unificada, procedent dels testimonis antics a partir dels quals s’ha establert el text, que pot provocar el rebuig del lector no especialista. En segon lloc, l’accés a aquestes obres és mediatitzat per la distància cultural i de mentalitat que presenten respecte a un lector contemporani. No en va es tracta de textos concebuts en unes circumstàncies històriques, i amb un seguit de condicionants científics, ideològics i socials, molt diferents dels nostres.

La Biblioteca Barcino, des del màxim respecte envers els textos, vol retallar la doble distància, lingüística i cultural, que ens separa de les produccions antigues. Partint, doncs, d’edicions crítiques, en les quals ja s’hagin detectat i solucionat els problemes i deturpacions textuals propis de la transmissió antiga, la col•lecció ofereix textos amb ortografia normalitzada i sense les particularitats gràfiques pròpies de les edicions filològiques. No s’intervé, en canvi, en les característiques lèxiques, morfològiques o sintàctiques de les obres, per evitar una excessiva modificació del text original. Aquests aspectes, com també altres qüestions de tipus cultural o històric que ajudin a una correcta interpretació del text, s’aclareixen en nota a peu de pàgina.