Política de privacitat

Responsable del tractament

Us informem que l’EDITORIAL BARCINO (d’ara endavant EB) amb domicili a la Via Augusta, 252-260, 08017, Barcelona, és l’entitat responsable del tractament de les vostres dades personals.

Les dades de caràcter personal que proporcioneu mitjançant aquest lloc web i els formularis que inclou, o que en el futur pugueu facilitar, seran recollides i tractades de manera automatitzada per l'EB.

Si teniu qualsevol dubte o reclamació podeu adreçar-vos a l'EB mitjançant la direcció postal abans indicada o per correu electrònic a: barcino@editorialbarcino.cat.

Quines són les dades personals que tractem, com hem obtingut les vostres dades personals i per què les tractem

Si ens heu facilitat les vostres dades amb motiu de les relacions entre l'EB i l’entitat per a la qual treballeu i/o oferiu els vostres serveis...

Les dades personals que són objecte de tractament consisteixen en aquelles dades de contacte corporatiu facilitades a l'EB a fi de gestionar les relacions comercials o contractuals que l’empresa, entitat o organització per a la qual treballeu o col·laboreu, manté en l’actualitat amb l'EB. Així mateix, l'EB tractarà també les vostres dades personals amb l’objectiu d’enviar-vos informació sobre les activitats i serveis que l'EB du a terme per a la realització de les seves finalitats fundacionals.

Si ens heu facilitat les vostres dades amb motiu d’haver realitzat la compra d’un llibre....

L'EB tracta les vostres dades personals següents:

a) Dades identificatives i de contacte:: nom, cognoms, adreça de contacte, DNI, correu electrònic.
b) Dades economicofinanceres: dades bancàries.

Aquestes dades les hem obtingut per tal que puguem facilitar-vos els productes que heu adquirit a través de la nostra pàgina web.

Així mateix, l'EB tractarà les vostres dades personals també amb l’objectiu d’enviar-vos informació i comunicacions sobre els productes que l’EB ofereix a través de la seva web i pels quals heu mostrat interès a l’haver-los adquirit prèviament.

Si ens heu sol·licitat rebre informació sobre les nostres activitats i serveis o us heu donat d’alta com a Amics dels Clàssics, o bé sou subscriptors d’alguna de les nostres col·leccions…

L'EB tracta les dades que ens heu facilitat mitjançant l’emplenament dels formularis proporcionats a disposició a la nostra pàgina web a fi de rebre informació sobre les nostres activitats o d’inscriure-us i/o participar en les nostres activitats i serveis, en el cas que ho autoritzeu, i que consisteixen en les següents dades personals:

a) Dades identificatives i de contacte: Nom i cognoms, adreça, telèfon de contacte, DNI, correu electrònic.
b) Dades economico-financeres: dades bancàries.

Així mateix, l'EB tractarà les vostres dades personals amb l’objectiu d’enviar-vos informació o remetre-us el nostre butlletí informatiu sobre les activitats i serveis que l'EB realitza i en què heu participat o bé pels quals heu mostrat interès, conforme a la vostra sol·licitud.

Per quin motiu podem tractar les vostres dades personals

Si heu facilitat les vostres dades amb motiu de les relacions entre l'EB i l’entitat per a la qual treballeu i/o oferiu els vostres serveis…

El tractament de les vostres dades personals està legitimat d’acord amb els següents motius:

a) El tractament de les vostres dades és necessari per al manteniment i per al compliment de la relació contractual entre l'EB i l’entitat o l’empresa per a la qual treballeu o que representeu;
b) La necessitat de prendre mesures precontractuals o d’executar el contracte del qual vosaltres en sou part o ho és l’entitat que representeu;
c) El tractament de les vostres dades respon a l’interès legítim de l'EB, expressament reconegut per la normativa de privacitat, respecte a l’exercici de les relacions comercials amb l’empresa, l’entitat i l’organització per a la qual treballeu o col·laboreu.

Si heu facilitat les vostres dades amb motiu d’haver realitzat una compra d’un llibre...

L'EB pot tractar les vostres dades de caràcter personal, perquè el tractament d’aquestes està vinculat amb el manteniment i la gestió de la vostra relació amb l'EB i de la qual es deriven obligacions que hem de complir.

Així mateix, l'EB pot tractar les vostres dades amb la finalitat de remetre-us comunicacions sobre les nostres activitats perquè es troba expressament autoritzada per llei a fer-ho.

L'EB us informa que teniu dret a oposar-vos, en qualsevol moment, al tractament de les vostres dades personals amb les finalitats descrites i d’acord amb el que es disposa a l’apartat QUINS SÓN ELS VOSTRES DRETS.

Si heu sol·licitat rebre informació sobre les nostres activitats i serveis o us heu donat d’alta com a Amics dels Clàssics, o bé sou subscriptor d’alguna de les nostres col·leccions...

El tractament de les vostres dades personals està legitimat pel compliment de les obligacions de l’EB d’acord amb la sol·licitud que heu realitzat per subscriure-us a la plataforma Amics dels Clàssics, rebre informació de les nostres activitats i serveis o ser subscriptors d’alguna de les nostres col·leccions.

Així mateix, l'EB tracta les vostres dades personals per remetre-us informació i comunicacions sobre activitats, serveis i productes que ofereix l’EB, perquè es troba expressament autoritzada per fer-ho, d’acord amb la normativa vigent.

Podeu oposar-vos a rebre aquest tipus de comunicacions, en aquest o en qualsevol altre moment, d’acord amb el que es disposa a l’apartat QUINS SÓN ELS VOSTRES DRETS.

Cessions a tercers, transferències internacionals i decisions automatitzades

L'EB podrà facilitar les vostres dades personals a les administracions públiques per a l’estricte compliment de les obligacions legals a les quals l'EB es troba subjecta per raó de la seva activitat. Així mateix, l'EB l’informa que les vostres dades personals poden ser cedides a proveïdors de serveis que l'EB tingui contractats per a poder desenvolupar les seves activitats.

Igualment, l'EB facilitarà també les vostres dades a cossos i forces de seguretat, quan sigui requerida, per a facilitar aquesta informació en compliment d’una obligació legal.

L'EB té contractats serveis de proveïdors tecnològics ubicats a països que no disposen d’una normativa equivalent a l’europea (“tercers països”). Aquests proveïdors han estat contractats per l'EB per obtenir serveis que són necessaris per al desenvolupament de les seves activitats. Per a la realització d’aquestes transferències internacionals, l'EB ha subscrit els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigits per la normativa, aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la vostra privacitat.

De cap manera, l'EB cedirà o transferirà les vostres dades personals a altres empreses o entitats diferents de les indicades en aquest apartat, sense el vostre consentiment previ.

L'EB no adopta decisions que puguin afectar-vos basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals. Tots els processos de presa de decisions relacionats amb les finalitats del tractament anteriorment descrites es realitzen amb intervenció humana.

Per a més informació sobre les garanties a la vostra privacitat podeu dirigir-vos a l'EB, mitjançant les direccions postal i electrònica indicades.

Durant quant de temps guardarem les vostres dades personals

Les vostres dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb l'EB. Un cop finalitzat el vostre vincle amb l'EB, les vostres dades es tractaran amb la finalitat d’acreditar el compliment de les obligacions legals o contractuals de l'EB.

Finalitzats aquests terminis de prescripció, les vostres dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

Quins són els vostres drets

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, dirigint-vos a l'EB mitjançant les adreces postal i electrònica indicades.

Reclamacions

Si considereu que el tractament de les vostres dades personals vulnera la normativa podeu presentar una reclamació a l'EB o bé a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, C.P. 28001, Madrid (Espanya).