Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència

Precio: 23 €
Amics dels clàssics: 21,85 €
Cantidad:

Idioma: català

Núm. edición:

ISBN: 978-84-7226-733-6

Formato: 17 x 24

Páginas: 350

Precio: 23 €
Amigos de los clásicos: 21,85 €
Cantidad:

Sinopsis

El Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència de Lluís Alcanyís, redactat cap a 1490, constitueix una fita en la història de la cultura catalana, ja que fou la primera obra mèdica en català que arribà a la impremta. Concebut com un tractat mèdic sobre la pesta que fos accessible a un públic burgès cada cop més àvid del saber universitari, el Regiment s’emmarca en un gènere de la literatura mèdica que gaudí d’un notable èxit durant els segles xiv i xv: els tractats de pesta. Tanmateix, a diferència de molts d’altres, el tractat de pesta d’Alcanyís, fruit de l’experiència d’un dels metges més prestigiosos de la València baixmedieval, fou redactat en català i tenia un caràcter marcadament pràctic, com s’esqueia a una obra destinada a la burgesia valenciana.El Regiment d’Alcanyís presenta l’estructura pròpia dels tractats de pesta: dues grans seccions −un regiment preservatiu i un regiment curatiu− precedides d’una breu introducció sobre la naturalesa i procedència de la pestilència. Tot plegat s’inscriu, evidentment, en el marc conceptual del galenisme llatí, dominant en la medicina universitària baixmedieval. La secció principal és la de la preservació, no només del cos, per mitjà de remeis dietètics i medicinals, sinó també de l’ànima, atès que la pràctica mèdica medieval estava adreçada fonamentalment a la prevenció. D’altra banda, el règim curatiu s’adreça a un públic més especialitzat (metges, cirurgians i apotecaris) i presenta remeis de tres tipus per guarir la pesta: dietètics, medicinals i quirúrgics.Aquest volum, a càrrec de Jon Arrizabalaga, té l’objectiu de presentar el text del Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència de Lluís Alcanyís en edició crítica, així com les eines per permetre’n una comprensió aprofundida: un àmplia introducció, comentaris al text i un glossari, bàsicament de termes mèdics medievals. El llibre compta, a més, amb un seguit d’índexs i una llista bibliogràfica. Aquest volum, doncs, posa a l’abast del públic l’edició més actual i completa d’aquesta obra cabdal de la literatura mèdica catalana.


Reseñas

ABC València – 21 de maig de 2008


Extracto

Llegiu-ne un fragment